GIVIN.CO KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir;

1.1. Dikilitaş Mah. Birgül SK. Kaya Apt. 1/9 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim İYİLİK PROJELERİ DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON LTD. ŞTİ. (GIVIN),
ve
1.2. GIVIN tarafından işletilmekte olan web siteleri, mağazalar ve sosyal medya kanalları üzerinde faaliyet göstere bağışçı ya da alıcılar. (“Kullanıcı” veya “Kullanıcılar”)

2. KONU

İşbu sözleşme;

Kullanıcıların web sitesi, mağazalar ve sosyal medya platformları aracılığı ile icra edecekleri mal/emtia ve/veya hizmet bağışı ve bağışlayabilecekleri mal ve/veya hizmet alışverişine dair

hükümleri imza altına almak amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.

3. TANIMLAR

3.1. Bağışçı
Sağladığı mal ve/veya hizmetleri, Sivil Toplum Kuruluşlarına destek olmak amacıyla, GIVIN’in operasyonunu üstlendiği online ve fiziksel platformlar aracılığı ile pazarlanması için GIVIN’e teslim eden reşit kişi ya da kurum.
3.2. Alıcı
GIVIN, eliyle işletilmekte olan web sitesi, mağazalar ve sosyal medya platformları üzerinde pazarlanan mal ve/veya hizmetleri işbu sözleşmenin gereklerine uygun davranmak suretiyle satın alan ve/veya web sitesi, mağazalar ve sosyal medya platformları aracılığı ile sivil toplum kuruluşlarına düzenli veya tek seferlik bağışta bulunan reşit kişi ya da kurum.
3.3. Pazarlama / Pazarlama Projesi
Web sitesi, mağazalar ve sosyal medya platformları üzerinden belirli bir süre boyunca ya da süreklilik arz edecek biçimde icra edilen mal/emtia ve/veya hizmet/deneyim pazarlaması işi.
3.4. Gelir
Pazarlama ya da Pazarlama Projeleri neticesinde elde edilen toplam satış gelirleri.
3.5. Bağış
Gelir olarak elde edilen meblağdan NET %50 nispetindeki GIVIN perakende ürün satış veya hizmet bedeli düşüldükten sonra elde kalan ve Bağışçı tarafından tercih edilen Sivil Toplum Kuruluşuna iletilecek miktar.
3.6. Ödeme Sağlayıcısı
Gelirlerin toplanması, muhafazası, gerektiğinde ilgilisine iadesi ve son tahlilde ilgili taraflara aktarılması eylemlerini icra etmek üzere GIVIN ile akdi ilişki içerisine girmiş bulunan tüzel kişilik.
3.7. Web Sitesi ve Mağazalar
GIVIN tarafından işletilmekte olan ve www.GIVIN.co alan adı ve bu alan adının alt sayfaları özelinde gerek mobil gerekse masaüstü bilgisayarlar üzerinden görüntülenebilen web sayfası, mobil uygulamalar ve GIVIN’in gerek kiracı gerekse mal sahibi sıfatıyla faaliyet gösterdiği çatılı yahut çatısız fiziki mahaller.

3.8. Sosyal Medya Kanalları
Üçüncü kişi ve kurumlar eliyle internet üzerinde yönetilen ve uhdesinde açılan kullanıcı hesapları GIVIN tarafından işletilen, başta Facebook, Twitter, Instagram ve Snapchat olmak üzere her neviden dijital medya paylaşım araçları. 

3.9 Depo Hizmetleri
Bağışçılar tarafından, satış ve alıcıya nakli aşamasına kadar muhafaza edilmesi gayesiyle GIVIN’e ulaştırılan malların GIVIN’e ve/veya alıcıya nakliyesi, temizlik ve bakımının yapılması, saklanması hizmetlerinin tamamı. 

4. SİSTEM İŞLEYİŞİ
4.1 Alıcı ve Bağışçı, işlemlerini aşağıda gösterilen adımlara riayet ederek gerçekleştirirler. 
İşleyişin adımları, aşağıda sıralanmaktadır;
a. Bağışçı, maliki olduğu mal ya da sağlayıcısı olduğu hizmetin, neticesinde elde edilecek gelirin GIVIN’in anlaşmalı olduğu Sivil Toplum Kuruluşları’na aktarılması şartıyla; web sitesi, mağazalar ve sosyal medya kanalları üzerinden GIVIN’ın uygun gördüğü ve dilediği gibi değiştirmek/güncellemek hakkını muhafaza ettiği bedeller üzerinden pazarlamaya çıkarılacağını, satış konusunun mal olması durumunda depo hizmetlerinin tamamen GIVIN tarafından sağlanacağını, satışı uygun görülmeyen mal/emtialerin GIVIN’in insiyatifinde kalmak kaydıyla ve GIVIN’in uygun gördüğü şekilde değerlendirileceğini  kabul eder.

b. Bağışa konu mal veya hizmet alıcı tarafından satın alınır ve elde edilen bedelinin tamamı, halin icabına göre GIVIN yahut ödeme sağlayıcısı tarafından tahsil/bloke edilir.

c. Proje Konusunun mal/emtia olması durumunda;

i. Pazarlama konusu mal, bağışçı tarafından, Givin mağazalarından herhangi birine ulaştırılır. Bu esnada bağışçı, mal/emtia’dan elde edilecek bağışın hangi sivil toplum kuruluşuna aktarılacağı konusundaki tercihini iletir. Kargo bedeli bağışçı tarafından karşılanır.

ii. Bağışçı tarafından GIVIN’e ulaştırılan mal/emtia’nın mülkiyeti ulaşma anı itibariyle GIVIN’e geçer.

iii. GIVIN, kendisine ulaştırılan mal/emtia için gereken temizlik, tamir ve bakım faaliyetlerini bedeline bizzat katlanmak suretiyle icra eder ve işbu mal/emtia’yı ücretini dilediği gibi ve münhasıran belirleyerek ve gerektiğinde değiştirerek ve yine dilediği gibi ve münhasıran belirlediği zamanlarda ve şekillerde pazarlama projelerine konu eder.

iv. Mal/Emtia’nın alıcılar tarafından satın alınması karşılığında satış tutarının %50’si GIVIN tarafından perakende ürün satış bedeli olarak tahsil edilir. Kalan kısım (“bağış”), GIVIN ile ilgili sivil toplum kuruluşları arasında yapılan mutabakatlara ve halin icabına göre GIVIN yahut ödeme sağlayıcısı tarafından Sivil Toplum Kuruluşu’na aktarılır.

GIVIN; proje geliştirme ve yönetme, tasarım, tanıtım, stok yönetimi ve operasyon, kullanıcı destek hizmeti vb. ihtiyaç duyduğu giderlerin karşılanabilmesi adına kullanıcıdan herhangi bir surette onay almak yahut kullanıcıya bilgi vermek mükellefiyeti altında olmaksızın Sivil Toplum Kuruluşu’ndan hizmet bedeli tahsis etme ve bu bedeli dilediği zamanda güncellemek ve değiştirmek hakkını saklı tutar.
GIVIN, bağış bedelini uygun gördüğü ve sivil toplum kuruluşuyla mutabık kaldığı süreler boyunca uhdesinde muhafaza hakkını saklı tutar.
v. 6502 Sayılı Kanun mucibince mesafeli satışlar için kendisine sağlanan on dört günlük cayma hakkını kullanması halinde Alıcı, malı GIVIN’e göndermek ve gönderiye dair posta bilgilerini de aynı süre zarfında web sitesi veya mobil uygulama üzerinden GIVIN’e bildirmek ile yükümlüdür. Bu süreçte oluşabilecek tüm gönderim ücretleri, alıcı tarafından karşılanır. Malın cayma suretiyle GIVIN’e iade edilmesi ve iade posta bilgilerinin sisteme işlenmesini takip eden çalışma haftası içerisinde satış bedeli ödeme sağlayıcısı kurum yahut eğer satış bedeli GIVIN tarafından tahsil edildiyse GIVIN eliyle alıcıya iade edilecektir. 

d. Proje Konusunun hizmet/deneyim olması durumunda;

i. Bağışçı, sunmak istediği hizmet/deneyim’in içerik ve detaylarını GIVIN ile yazılı olarak paylaşır.

ii. GIVIN, hizmet/deneyim’i ücretini dilediği gibi ve münhasıran belirleyerek ve gerektiğinde değiştirerek ve yine dilediği gibi ve münhasıran belirlediği zamanlarda ve şekillerde pazarlama projelerine konu eder. 

iii. Hizmet/Deneyim’in alıcılar tarafından satın alınmasını müteakiben, Alıcı ve Bağışçı bağışçının belirteceği yer ve zamanda salt ve münhasıran kendi iradelerine bağlı olarak bir araya gelir ve hizmet/deneyim sunumunu gerçekleştirirler.

iv. Bağışçının belirttiği yer ve zamana uyacak şekilde ilgili hizmeti/deneyimi almak tamamen alıcının sorumluluğundadır. Alıcı, herhangi bir sebepten bağışçının teklif ettiği yer ve zamanda hizmet/deneyimi almak için bulunamaz ise, alıcı ödeme iadesini hakkı olmadığını kabul eder. Böyle bir durumda, başka bir zamanda hizmeti/deneyimi sağlamak tamamen bağışçının inisiyatifindedir.

v. Hizmet/deneyim’in alıcılar tarafından satın alınmasını karşılığında elde edilen gelirin %50’si GIVIN tarafından hizmet bedeli olarak tahsil edilir. Kalan kısım (“bağış”), GIVIN ile ilgili sivil toplum kuruluşları arasında yapılan mutabakatlara ve halin icabına göre GIVIN yahut ödeme sağlayıcısı tarafından Sivil Toplum Kuruluşu’na aktarılır.

vi. Alıcı, hizmetin ve deneyimin kalitesiyle ilgili GIVIN’in herhangi bir yükümlülüğü olmadığını bildiğini kabul eder. GIVIN; proje geliştirme ve yönetme, tasarım, tanıtım, stok yönetimi ve operasyon, kullanıcı destek hizmeti vb. ihtiyaç duyduğu giderlerin karşılanabilmesi adına kullanıcıdan herhangi bir surette onay almak yahut kullanıcıya bilgi vermek mükellefiyeti altında olmaksızın Sivil Toplum Kuruluşu’ndan hizmet bedeli tahsis etme ve bu bedeli dilediği zamanda güncellemek ve değiştirmek hakkını saklı tutar.

Hizmetin hiç gerçekleşmemesi durumunda alıcı, 14 gün içerisinde durumu GIVIN’e bildirmekle mükelleftir. Böyle bir bildirimin vukuunda GIVIN, durumu kendi takdiri doğrultusunda değerlendirecek ve işlemin iptal edilerek alıcıya iadesi konularında bağımsız olarak bir hükme varacaktır. Alıcı ve Bağışçı böyle bir durumda GIVIN tarafından varılacak kararı peşinen ve kesin olarak kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.

e. Proje Konusunun direkt bağış olması durumunda; alıcı, tek seferlik ya da düzenli olarak ödemeye kadar verdiği tutarın seçilen Sivil Toplum Kuruluşu’na aktarılacağını, GIVIN’in anlaşmalı olduğu kurumlarla değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu, anlaşmalı olduğu kurumda bir değişiklik olması halinde, GIVIN’in kendi insiyatifiyle düzenli bağış talimatını iptal edebileceğini bilir ve kabul eder. 

f. Proje Konusunun GIVIN üyeliği veya GIVIN markalı içerikler olması durumunda; alıcı ilgili mal/emtia dair bedelin münasıran, doğrudan ve tamamen GIVIN’e ait olacağını peşinen kabul eder.

4.2 Kullanıcılar, Ödeme Sistemi’nden ve GIVIN hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan mal/emtia ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden veya mal/emtianın ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumludurlar.

4.3 Websitesi ve platformlar üzerinde hesap açan ve platforma girişi ve dahi bu bağlamda hizmet alımını sağlayacak olan kullanıcı adı ve şifreyi elde eden tüm kullanıcılar ile maliki bulundukları mal/emtia’yı bu sözleşme tahtında gösterilen işlemlere konu edilmek üzere GIVIN’e ulaştıran tüm gerçek ve tüzel kişiler, işbu işleyişi ve kullanıcı sözleşmesinin muhteviyatındaki tüm hükümleri eksiksiz olarak kabul etmiş sayılırlar.

4.4 İşbu Sözleşmede tanımlanan ilişkilerin işleyişini sağlamak amacıyla Bağışçı, pazarlanması için verdiği mal/emtia ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin Alıcı’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, GIVIN’i ve/veya GIVIN’in beraber çalıştığı ödeme servisi şirketini temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, mal/emtia ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi pazarlanan mal/emtianın maliki sıfatıyla GIVIN’e yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. 
Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin Bağışçı tarafından iptal edilmesi halinde GIVIN, Sözleşmeyi feshetme ve Bağışçının üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

5. GIVIN’NİN AKDİ SIFATI

5.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kaynak Geliştirme Yöneticisi sıfatına haiz olan GIVIN; Bağışçı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. 

5.2. Taraflar, GIVIN’in kullanıcılara internet ve mağazalar üzerinden, elde edilecek gelirin kısmen bağışlanması şartıyla mal/emtia ve/veya hizmet pazarlama ve/veya pazarlanan mal/emtia ve hizmetleri satın alma imkânı sunan bir satış platformu olduğunu kabul ve beyan ederler.

6. MAL VE/VEYA HİZMETLER VE GİVİN’İN HAK VE SORUMLULUĞU

6.1. Kullanıcılar, 
6.1.1. Satış veya satış projesine konu edilecek olan mal ve/veya hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, yasalara uygunluğu ve güvenilirliğinden şahsen sorumlu olup tüm bu hususlarda GIVIN’in herhangi bir mesuliyeti yahut mal veya hizmetlerin belirle özelliklere sahip olduğunu takip ve kontrol etmek yükümlülüğünü olmadığını,

ve 

6.1.2. Malların ya da hizmetlerin belirli özelliklere sahip olmaması yahut hizmetin gereği gibi ya da kısmen veya tamamen ifa edilip edilmemesi veyahut mal ve hizmetlerin sunumu nedeniyle kullanıcıların yahut üçüncü kişilerin görebileceği zararlar sebebiyle GIVIN’i herhangi bir biçimde sorumlu tutmayacaklarını ve bu husustaki maddi, manevi, müspet ve menfi olanlar başta olmak üzere her neviden zarar, ziyan ve tazminat talep haklarından peşinen feragat ettiklerini kabul ve beyan ederler.

6.2. Taraflar, Satışa konu mal ve/veya hizmetlerin pazarlanmasının GIVIN tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ve pazarlamanın başlamasından önce reddedilebileceği yahut pazarlamanın başlangıcından sonra herhangi bir zamanda yine herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin sona erdirilebileceğini yahut pazarlamanın mağazalar, web sitesi ve/veya sosyal medya kanalları üzerinde bulunduğu yerin kullanıcılara haber verilmeksizin ve tamamen GIVIN’in takdiri ile değiştirilebileceğini peşinen kabul ederler.

6.3. GIVIN, mağazalar, web sitesi ve/veya sosyal medya kanalları üzerinde sunulan mal ve hizmetleri, mal/emtia ve içerikleri her zaman kontrol etme, kontrolden geçirerek yayınlama, içeriği uygunsuz gördüğü durumlarda yayınlamama, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir. GIVIN, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

6.4. Bu başlık altında yahut sözleşmenin genelinde gösterilen ve GIVIN tarafından icrası mümkün eylemlerin icra edilmemesi yahut geç icra etmesi, GIVIN’in ilgili eylemi icradan feragat ettiği biçiminde yorumlanmayacaktır.

6.5. Taraflar, özellikle işbu sözleşmenin 6.2. ve 6.3 maddesinde gösterilenler ile sözleşmenin genelinde işaret edilen ve GIVIN tarafından icrası mümkün eylemlerin gerçekleştirilmesinin kullanıcılara herhangi bir isim altında tazminat ya da sair ödenti talep etmek hakkını sağlamayacağını kabul ve beyan ederler.

6.6. GIVIN'in işbu Sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu Sözleşme tahtında ve zarara yol açan olay tarihi itibariyle GIVIN'in zarara uğrayan kullanıcılardan tahsil etmiş olduğu ücretler toplamı ile sınırlıdır.

7. BAĞIŞ VE GIVIN HİZMET ÜCRETİ

7.1. Kullanıcılar, Pazarlama veyahut pazarlama projesine konu mal/emtia yahut hizmet/deneyim ücretinin bedelinin GIVIN tarafından takdir edileceği konusunda mutabıktır.

Mal/emtia’dan elde edilen gelirin %50’si “perakende ürün satış bedeli”, hizmet/deneyim’den elde edilen gelirin %50’si ise “hizmet bedeli” olarak GIVIN tarafından tahsil edilir.

Geriye kalan kısım, GIVIN yahut ödeme sağlayıcısı eliyle bağışçı tarafından önceden bildirilmiş Sivil Toplum Kuruluşuna aktarılır.

7.2
GIVIN tarafından tahsil edilecek perakende ürün satış ve hizmet bedellerine dair meblağlar NET olarak hesap edilmiş olup KDV ve sair mükellefiyetler ayrıca elde edilecek gelirden ayrıca mahsup edilir.

8. HAK VE MÜKELLEFİYETLER

8.1. GENEL OLARAK

8.1.1. Bir tüzel kişiliği temsilen Uygulamaya üye olan gerçek kişiler, ilgili tüzel kişilik namına hareket etmeye yetkili olduklarını gösterir belgeleri ivedilikle ibraz etmek ve yetkilerinin ortadan kalkması durumunda keyfiyeti derhal GIVIN’e iletmekle mükelleftir. GIVIN, yetkiye dair belgenin ibrazına kadar üyeliği asıya alabileceği gibi, ortadan kalkan yetki nedeniyle duçar olabileceği her neviden zararı ve mahkeme kararları mucibince ödemekle mükellef kılınacağı tüm tazminat, mahkeme masraflar ve avukatlık ücretlerini yetkisiz işlem gerçekleştiren gerçek kişiden talep etmek hakkını saklı tutar.

8.1.2. Kullanıcılar, GIVIN'in Uygulama aracılığıyla Kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimin süresini ve içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları mevzuatın öngördüğü sürelere uygun olarak ve her halükârda en az 6 (altı) ay boyunca tutabileceğini, saklayabileceğini ve gerektiğinde yasaların ve/veya mahkeme kararlarının yahut idari makamların emirleri doğrultusunda ilgililerle paylaşabileceğini peşinen kabul ederler.

8.1.3. Kullanıcılar, satışa arz edilen mal/emtia ve/veya hizmet/deneyimlerle veya Uygulama üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak, GIVIN'e yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya dava dairesinde GIVIN'in sorumlu tutulamayacağını ve her halükârda GIVIN'in ihtiyaç duyacağı her neviden bilgi ve belgeyi ivedilikle temin etmeyi kabul etmektedir. 

8.1.4. Kullanıcılar, işbu akde yahut Uygulamadan faydalanmaları sırasında icra edecekleri ve herhangi bir nedenle teamül ve/veya mevzuatlara aykırılık teşkil eden eylemleri nedeniyle, GIVIN, GIVIN çalışanları ve yöneticileri ile GIVIN Kullanıcılarının muhatap olabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu başta yargılama giderleri ve avukatlık masrafları olmak üzere tüm masrafları, harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere sarf edilecek bulunan tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, GIVIN'in ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. GIVIN, bu maddede gösterilen ve tahakkuk edecek ödentileri, ilgili kullanıcının tahakkuk sonrasında icra edeceği satış faaliyeti neticesinde elde edeceği gelirlerden mahsup etmek hakkını saklı tutar. 

8.2 BAĞIŞÇININ MÜKELLEFİYETLERİ

8.2.1 Bağışçı;

i. Satış veyahut Satış Projesi içerisinde satıştan elde edilecek gelirin perakende satış yahut hizmet bedeli, KDV ve sair yasal mükellefiyetler mahsup edildikten sonra geriye kalan kısmının harici kısmının “bağış sıfatıyla” GIVIN tarafından sağlanacak olan kurumlar listesi içeriğinden seçeceği bir ya da birden ziyade kuruma doğrudan GIVIN eliyle yahut Ödeme Sağlayıcısı aracılıyla aktarılacağını,

ii. Hizmet sunumu faaliyetlerinin, varsa bağlı bulunduğu meslek örgütü, odalar, birlikler, organizasyonlar ve her neviden sair kurumlar tarafından yapılan düzenlemelere ve aynı şekilde, hizmetin konu olduğu genel meslek mevzuatlarına herhangi bir surette aykırılık teşkil etmediğini ve gereken kurum, kuruluş ve organizasyonların bilgisi ve izni dairesinde hareket etmekte olduğunu,

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelik dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağın, varsa Alıcının talepleri ile uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, 

iii. Mal/emtia ve/veya hizmetleri GIVIN aracılığı ile satışa arz etmeye yetkili olduğunu, verdiği mal/emtialerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının kendisine ait olduğunu,

iv. Pazarlamaya konu mal/emtia’nın yasal maliki olduğunu, bu mal/emtia’nın internet üzerinde sergilenmesi, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,

v. Mal/emtia ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve tüm görsel, işitsel, dijital, basılı ve sair elektronik ortamdaki tüm içerikleri kullanmaya ve bu içeriklerin mağazalar, web sitesi ve/veya sosyal medya kanalları üzerinde sergilenmesi konusunda yetkili olduğunu,

vi. Mal/emtia ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve tüm görsel, işitsel, dijital, basılı ve sair elektronik ortamdaki tüm içeriklerin mağazalar, web sitesi ve/veya sosyal medya kanalları üzerinde paylaşılabileceğini kabul ettiğini,

vii. Mal/emtia ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve mal/emtialara ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,

viii. Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını,

ix. Açık artırma benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda GIVIN tarafından belirlenen kurallara uygun davranmayı,

x. İşbu Sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiği hallerde, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak GIVIN tarafından talep edilecek işlemleri yerine getireceğini,

xi. Platformda sunulan hizmetlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırması durumunda, tedarikçisinin Platform üzerinden yaptığı işlemlerden ve sunduğu hizmetlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunu,

xii. Satışa arz edilen mal/emtia ve/veya hizmetlerle veya mağazalar, web sitesi ve/veya sosyal medya kanalları üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak, GIVIN'e yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada GIVIN'in sorumlu tutulamayacağını ve GIVIN'in işbu işlemler esnasında ihtiyaç duyacağı her neviden bilgi ve belgeyi en kısa sürede sağlayacağını,

xiii. Listelenen mal/emtia ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan mal/emtia ve/veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunu,

xiv. Yasaklı mal/emtia ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek mal/emtia ve/veya hizmetler satışa sunulamayacağını bildiğini,

xv. Uygulamaya üye olmakla işleyiş ve amaç hakkında tamamen bilgilendirilmiş olduğunu,

kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  8.2.3 Bağışçı, mağazalar, web sitesi ve/veya sosyal medya kanalları üzerinden sergilenecek mal/emtia’nın mülkiyetinin teslim anında ve bilabedel GIVIN’e geçmesine peşinen muvafakat eder.

  8.2.4 Bağışçı, mal/emtianın bakımı, temizliği ve muhafazası sırasında ortaya çıkabilecek kullanılmaz hale gelme de dahil her neviden zarar ve hasar ile vaki olabilecek hırsızlık ve sair suç teşkil eden eylemler nedeniyle GIVIN’in sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

  8.2.5  Bağışçı, mal/emtia’nın GIVIN tarafından takdir edilecek şartlarda mağazalar, web sitesi ve/veya sosyal medya kanalları üzerinde sergileneceğini, sergilenmesi gerçekleştirilen mal/emtiaların, ilk sergi gününü takip eden 60 gün içerisinde herhangi bir üçüncü kişi tarafından satın alınmaması durumunda GIVIN tarafından takdir edilecek biçimlerde ve bedelsiz olarak bağışa konu edilebileceğini mal/emtia üzerinde vaki başta mülkiyet hakkı olmak üzere her neviden haktan, teslim anı itibariyle feragat ettiğini kabul ve beyan eder. 

  8.2.6 Esnaf ve tacir sıfatını haiz olan Bağışçı, ticaret unvanı veya işletme adı veya marka adı bilgileri ile, Vergi Kimlik numarası veya MERSİS numarası ve resmi adres ve telefon numara bilgilerini ibraz etmekle mükelleftir

8.2.7 Bireysel Bağışçılar; isim, soy isim, kayıtlı adres ve telefon numara bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdür.

8.3 ALICININ MÜKELLEFİYETLERİ
Alıcı, işbu Sözleşmede yer alan kurallara ve ilgili mevzuata uygun davranacağını ve,
i. Satın alma işlemlerinde kullandığı ödeme araçlarının kendisine ait olduğunu ve/veya bunları kullanmakta yasal yetkili olduğunu,

ii. Ödeme araçlarının bahse konu işlemleri ifaya ehil nitelikte olduğunu,

iii. Mevzubahis onayı müteakip, mal veya hizmet bedelinin GIVIN ile Kullanıcılar ile GIVIN ve GIVIN ile Sivil Toplum Kuruluşları aralarında önceden ve müştereken takdir edilmiş şartlar mucibince Satış Projesi’nde gösterilen Sivil Toplum Kuruluşuna “bağış sıfatıyla” aktarılacağını ve kendisinin bu aktarımdan sonra oluşabilecek taleplerini GIVIN’in karşılamakla yükümlü olmadığını bildiğini,

iv. İlgili kurum lehine esas bağış yapan kişinin Bağışçı kişi veya kurum olarak kabul edildiğini ve bu sebeple Bağışı alan Sivil Toplum Örgütü tarafından kendi adına herhangi bir resmi bağış belgesi düzenlenmeyeceğini bildiğini,

v. Uygulamaya üye olmakla işleyiş ve amaç hakkında tamamen bilgilendirilmiş olduğunu,

vi. Vermiş olduğu bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ötürü doğacak her nevi zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu

kabul, beyan ve  taahhüt etmektedir.

9. AKDE AYKIRILIK HALLERİ

Aşağıda maddeler halinde sayılan haller akde aykırılık olarak kabul edilir. Taraflar, akde aykırılığın sayılan hallerle sınırlı olmadığını kabul ve beyan ederler.

i. Kullanıcının gerçek dışı bilgiler kullanarak üyelik oluşturması,
ii. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,
iii. Orijinal olmayan mal/emtialarin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
iv. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması veya üyeliğin sona ermesine rağmen GIVIN hizmetlerinin kullanılması,
v. Mal/emtia ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan mal/emtia ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,
vi. GIVIN'in yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,
vii. Spam, talep edilmemiş veya zincirleme e-posta gönderilmesi veya toplu elektronik iletişim yapılması,
viii. GIVIN'e veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,
ix. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, GIVIN altyapısına, sistemine zarar verilmesi,
x. Herhangi bir amaçla Uygulamaya robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
xi. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,
xii. Platformun (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.
xiii. GIVIN markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi/dükkân ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı /dükkan isimlerinin belirlenmesi.
xiv. Uygulama üzerinde, Kullanıcıya ait üyelikler ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında mal/emtia ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.


10. KİŞİSEL BİLGİLERİN MUHAFAZASI, İLETİŞİM İZNİ VE GİZLİLİK

10.1. Kullanıcılar, Uygulamaya üye olurken GIVIN tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile GIVIN hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olmayı kabul etmiş sayılırlar. 

10.2. Kullanıcılar, söz konusu iletişim tercihlerinin GIVIN’in web sitesi, her türlü mobil uygulaması ve mobil sitesi için de geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10.3. Kullanıcılar, söz konusu iletişim bilgilerinin, destek oldukları sivil toplum kuruluşları ile de paylaşılmasını ve bu kurumların da iletişim ağlarına dahil olmayı kabul ederler. 

10.4.  Kullanıcılar üye kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri web sitesi aracılığıyla durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler.

10.5. Kullanıcılar, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle, GIVIN’in, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik ve Çerez Politikasındaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve gerek gördüğü üçüncü kişilere aktarabileceğini ve onlarla dilediği biçimde paylaşabileceğini kabul ederler.

10.6. Buna göre Kullanıcılar;

i. Uygulamaya üye olma safhası sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu,

ii. Uygulamaya üyelik safhasında sağladığı ve/veya daha sonrasında sağlayacağı gerek kendisi gerekse velisi ya da vasisi olduğu ve on sekiz yaşını aşmamış küçükler ile ilgili tüm bilgi ve her neviden kişisel verileri kullanmak, kayıt altına almak ve bu bilgileri gerek GIVIN ve gerekse sair üçüncü kişilerle paylaşmak konusunda kanunun gerektirdiği her biçimde yetkilendirilmiş olduğunu,

iii. Üyeliğin başlatılması sırasında siteye ilettiği cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresinin 29417 Sayı ve 15.07.2015 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi dairesinde “kendisiyle iletişime geçilmesi” amacıyla ve kendisi tarafından verildiğini ve her halükarda kendisine ticari ileti gönderilmesine muvafakat ettiğini,

iv. Kendisine veya velisi ya da vasisi olduğu on sekiz yaşını aşmamış küçükler ile ilgili Başta kimlik bilgileri, TC. Kimlik Numarası, ikametgah ve/veya teslimat (fatura) adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP numarası, ziyaret ettiği site bölümlerini, kullandığı yazılım ve donanım tipleri, ziyaret tarihi, ziyaret saati ve benzeri bilgiler olmak üzere siteye bilinçli veya yazılım otomasyonu ile aktardıkları her neviden kişisel yahut sair surette veri ve/veya bilginin GIVIN tarafından sürekli ve düzenli olarak kayıt altına alınacağını, süresiz olarak arşivleneceğini ve anonim hale getirildikten sonra ticari, istatistiksel veya sair amaçlarla üçüncü kişiler ile paylaşılabileceğini, yukarıda yazılı her neviden veri ve bilginin yasalar ya da Mahkeme kararlarının gereği olarak anonim hale getirilmeksizin de açıklanabileceğini,

v. Bu bağlamdaki her neviden kullanıma 6698 sayılı Kanun kapsamında muvafakatinin olduğunu,

Ve

vi. İşbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen gizlilik ve çerez politikasını metnini tamamen okuduklarını ve içeriğini onayladıklarını,

Kabul ve beyan ederler.


11. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

11.1. Taraflar, işbu akdin imzasının, maliki yahut hak sahibi bulundukları fikri hakların kısmen yahut tamamen birbirlerine devredilmiş bulunduğu yahut bu haklara dair kullanma ve sair herhangi bir yan hak tanımlandığı veya taraflardan herhangi birine bir patent, marka, know-how veya sair fikri hak ile ilgili lisans veya başka haklar verildiği veya taraflar arasında herhangi bir suretle bir ortaklık ya da bayilik ilişkisi kurulduğu anlamında yorumlanmayacağını kabul ve beyan ederler. 

11.2. Platformların tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Platformlarda GIVIN tarafından oluşturulan tüm içerik ile GIVIN markası ve logosu GIVIN'e aittir. Kullanıcılar, GIVIN'in fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

11.3. GIVIN’in, işbu sözleşmenin 8.2.1.vii maddesi mucibince aldığı inhisarı olmayan lisans ile ilgili olarak; ücret ödemek ve dava ikame hakları bulunmamaktadır.
 
12. SÖZLEŞMENİN MÜNHASIRLIĞI

İşbu sözleşmenin imza edilmiş olması, her iki tarafın sair üçüncü kişiler ile benzer şart ve konularda sözleşme yapmak hakkına herhangi bir suretle kısıtlama yahut halel getirmez.


13. GENEL GİZLİLİK HÜKÜMLERİ
İşbu sözleşme ile Taraflar, karşılıklı olarak müşterilerine ve/veya bir diğer tarafın iş ilişkisi içinde olduğu diğer kurumlara ait olan ve bir tarafın paylaşmış olduğu yazılı, sözlü, manyetik, dijital ortamda vs. her şekilde aktarılan her türlü teklif, fiyatlandırma, grafik tasarım, model, program, bilgisayar yazılımı, kod, teknoloji, algoritma, müşteri ve pazar bilgileri, isim, hedef, strateji, iş ve rekabet planı, fiyat, içerik, pazarlama ve kampanya planları, müşterilerin mevcut ve potansiyel hedef kitle (müşteri, tedarikçi, bayi, v.b.) bilgileri ve hangi ortamda olursa olsun bunları içeren veri tabanları, talep bilgileri, iş planları ve stratejileri, plan, proje, fikir ve taslakları, bilgi, belge, akış planı, organizasyon ve örgüt yapısı ile finansal bilgiler dahil olmak üzere, sözleşme süresince edindiği ve/veya geliştirdiği/geliştirebileceği her türlü hizmet, patent, yazılım, tasarım ve bilginin “Özel Bilgi” statüsünde ve ilgili tarafın mülkiyetinde olduğunu, sözleşmenin sona ermesi durumu da dahil olmak üzere ilgili tarafın mülkiyetinde kalacağını ve hangi şartlarla olursa olsun taraflar arasında gerçekleşebilecek iş ilişkileri dışında başka amaçlarla kullanmamayı, dağıtmamayı, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmamayı, doğrudan ya da dolaylı olarak üçüncü şahıslar için yapılacak benzer işlerde kullanmamayı, henüz kamuya duyurulmamış mal/emtia ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlamayı ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemlerini almayı, “Özel Bilgiler”in sadece projelerde görev alacak olan elemanların bilgisi dahilinde kalması ve bu elemanların işbu Gizlilik ve Çerez Politikası hükümlerine uygun hareket etmesi için gerekli olan her türlü önlemi almayı peşinen kabul ve beyan eder. Bu hükme aykırı davranan taraf, diğer tarafın ve 3.kişilerin zararlarını karşılayacağını taahhüt eder.

İşbu gizlilik hükmü akdin süresi boyunca ve herhangi bir nedenle feshi ya da sona ermesinden itibaren 5 (beş) yıl boyunca geçerlilik arz edecektir.

Mevzuattan doğan mecburiyet halleri ile kesinleşmiş mahkeme kararları işbu maddeden müstesnadır.

14. DEVREDİLMEZLİK

GIVIN'in kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

15. SÜRE VE FESİH

15.1. İşbu sözleşme kullanıcıların GIVIN tarafından işletilmekte olan www.givin.co web sayfası üzerinde kendilerinden istenilen bilgileri sağlamak suretiyle üyelik başvurusunda bulunması anında ilgili kullanıcının onayına sunularak yürürlüğe girer ve süresizdir.

15.2. Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edilecektir.

15.3. Kullanıcının web sitesi yahut GIVIN tarafından işletilmekte olan sosyal medya kanallarındaki üyelik hesabını silmesi, akdi tek taraflı olarak feshetmesi olarak kabul edilir.

15.4. GIVIN, işbu sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak feshetmek ve/veya kullanıcı hesaplarını kısmen yahut tamamen ortadan kaldırmak (silmek) haklarını saklı tutar.

15.5. GIVIN'in işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi, kullanıcı lehine herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.

15.6. GIVIN, işbu sözleşme ve eklerinin ihlal edilmesi durumunda sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeliği sona erdirebilecektir. Bu durumda Kullanıcı, GIVIN'in uğradığı/uğrayabileceği her neviden zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

16. MÜCBİR NEDENLER

16.1. Taraflardan herhangi birinin makul kontrolü dışında olan nedenler ile Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi veya yerine getirmede gecikmesi halinde ilgili Taraf söz konusu yükümlülüklerin ifa edilmesinden ya da zamanında ifa edilmesinden sorumlu olmayacaktır.

16.2. Bu tür durumlar şayet bu Anlaşmanın hükümlerinin ifasını imkânsız hale getiriyorsa bu durumda ilgili Taraf yükümlülükten kurtulmuş olacaktır. Bununla birlikte şayet mücbir sebep hali herhangi bir yükümlülüğün ifasını zorlaştırır ya da daha maliyetli hale getirirse bu durumda ilgili Taraf söz konusu yükümlülüğü yerine getirmekten kurtulmuş olmayacaktır.

16.3. Bu tür durumların söz konusu olması halinde her bir taraf mücbir sebep halinden haberdar olduğu tarihten itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde karşı tarafa yazılı ihbar gönderecek ve yetkili mercilerinden alınmış belgeyi karşı Tarafa ibraz edecektir.

17. KISMİ GEÇERSİZLİK

Taraflar, işbu sözleşmenin mahkeme kararı mucibince kısmen geçersiz addedilmesinin sözleşmenin kalan hükümlerinin geçerliliğine halel getirmeyeceği ve akdin geçerlilik arz eden hükümler doğrultusunda icrasına devam edileceği hususlarında kesin olarak mutabakata varmışlardır.

18. TADİLLER

18.1. GIVIN işbu sözleşme içeriğini, e-mail aracılığıyla veya www.GIVIN.co adresinde güncellenen maddeleri yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

18.2. Sözleşme değişiklikleri kullanıcılara e-posta yoluyla bildirilir. Kullanıcılar, kendilerine e-posta ile bilirim yapıldığı gün ve saati takip eden Uygulamaya ilk giriş işlemlerinde yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar. Uygulamaya girişi, ilgili kullanıcıya mahsus kullanıcı adı ve şifrenin Uygulama üzerinde kullanımı yoluyla gerçekleştirilir ve GIVIN tarafından düzenli olarak kayıt altına alınır.

19. TEBLİGAT ve İLETİŞİM

19.1. Sözleşmenin imzalanmasından ve uygulanmasından doğabilecek olan her türlü ihtilafta, GIVIN’in ticari defterleri, belge ve kayıtları HMK'nın 189 ve 193. maddeleri anlamında kesin delil niteliğine sahip kabul edilecektir. Taraflar bu konudaki itiraz haklarından şimdiden feragat eder.

19.2. Kullanıcıya yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiği e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacaktır. 

19.3. Kullanıcı, herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediği veya sitede güncellemediği takdirde, mevcut e-posta veya fiziksel adresine yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

20. YETKİ
İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözüm mahalli ISTANBUL (ÇAĞLAYAN) Mahkemeleri ve icra daireleridir.