GIVIN.CO KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 • TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir;

  1. Dikilitaş Mah. Birgül SK. Kaya Apt. 1/9 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Bahar Başak Sucuka ile  (“BBS”)

ve

  1. BBS tarafından işletilmekte olan www.givin.co internet adresinde, diğer online ve fiziksel bağış platformlarında (“Platform”) faaliyet gösteren kuruma üye olan kullanıcılar (“Kullanıcı”)
 • KONU

İşbu sözleşme;

 • Kullanıcıların BBS platformları ile icra edecekleri ürün ve/veya hizmet bağışı ve bağış yaparak yapabilecekleri ürün ve/veya hizmet alışverişine dair

hükümleri imza altına almak amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.

 • TANIMLAR
 • Satıcı

Sağladığı mal ve/veya hizmetleri, Sivil Toplum Kuruluşlarına destek olmak amacıyla, BBS’in operasyonunu üstlendiği online ve fiziksel platformlar aracılığı ile satılması için BBS’e teslim eden reşit kişi ya da kurum.

 • Alıcı

BBS, eliyle işletilmekte olan online ve fiziksel platformlar üzerinde pazarlanan mal ve/veya hizmetleri işbu sözleşmenin gereklerine uygun davranmak suretiyle satın alan ve/veya Platform aracılığı ile sivil toplum kuruluşlarına düzenli veya tek seferlik bağışta bulunan reşit kişi ya da kurum.

 • Satış / Satış Projesi

Online ve fiziksel platformlar ve sosyal medya kanalları üzerinden belirli bir süre boyunca ya da süreklilik arz edecek biçimde icra edilen mal ve/veya hizmet ticareti işi.

 • Gelir

Satış yahut satış projesi neticesinde elde edilen toplam satış gelirleri.

 • Ödeme Sağlayıcısı

Gelirlerin toplanması, muhafazası, gerektiğinde alıcıya iadesi ve son tahlilde ilgili taraflara aktarılması eylemlerini icra etmek üzere BBS ile akdi ilişki içerisine girmiş bulunan tüzel kişilik.

  1. Web Sitesi ve Mağazalar

BBS tarafından işletilmekte olan ve www.givin.co alan adı ve bu alan adının alt sayfaları özelinde gerek mobil gerekse masaüstü bilgisayarlar üzerinden görüntülenebilen web sayfası ve mobil uygulamalar.

 • Sosyal Medya Kanalları

Üçüncü kişi ve kurumlar eliyle internet üzerinde yönetilen ve uhdesinde açılan kullanıcı hesapları BBS tarafından işletilen, başta Facebook, Twitter, Instagram ve Snapchat olmak üzere her neviden dijital medya paylaşım araçları. 

3.8 Depo Hizmetleri

Satıcılar tarafından, satış ve alıcıya nakli aşamasına kadar muhafaza edilmesi gayesiyle yer sağlayıcıya ulaştırılan malların yer sağlayıcıya ve/veya alıcıya nakliyesi, temizlik ve bakımının yapılması, saklanması hizmetlerinin tamamı.  • SİSTEM İŞLEYİŞİ

4.1 BBS tarafından işletilmekte olan web sitesi ve mağazalar aracılığı ile alıcı ve satıcı, aşağıda gösterilen adımlara riayet ederek hizmet alırlar. 

İşleyişin adımları, aşağıda sıralanmaktadır;

 1. Satıcı, geliri bağışlanmak üzere verdiği mal veya hizmet satışı neticesinde elde edeceği gelirin BBS’in anlaşmalı olduğu Sivil Toplum Kuruluşları’na destek olmak olmak için satışa çıkarılacağını, satış konusunun mal olması durumunda depo hizmetlerinin tamamen BBS tarafından sağlanacağını, uygun görülen ürün ve hizmetlerin online ve fiziksel platformlar aracılığı ile BBS’in belirleyeceği tutardan bağış karşılığında satılacağını, Platformda satışı uygun görülmeyen ürünlerin BBS’in insiyatifinde uygun bir şekilde değerlendirileceğini  kabul eder.
 1. Satışa konu mal veya hizmet alıcı tarafından satın alınır ve satış bedelinin tamamı ödeme sağlayıcısı kurum vasıtasıyla tahsil ve bloke edilir.
 1. Satış Konusunun mal/emtia olması durumunda;
  1. Satılan mal, satıcı eliyle en çok 7 (yedi) gün içerisinde alıcı adresine gönderilir. 
  2. Alıcı, kendisine ulaşan malı, ulaştığı tarihi takip eden en çok 3 (üç) iş günü süresince tetkik eder. Verilen bu süre içerisinde alıcının herhangi bir itirazı olmaması durumunda alıcı malı kabul etmiş sayılır. 

Yapılan ödeme, ödeme sağlayıcı aracılığı ile Sivil Toplum Kuruluşu’na aktarılır.

BBS; proje geliştirme ve yönetme, tasarım, tanıtım, stok yönetimi ve operasyon, kullanıcı destek hizmeti vb. ihtiyaç duyduğu giderlerin karşılanabilmesi adına kullanıcıdan herhangi bir surette onay almak yahut kullanıcıya bilgi vermek mükellefiyeti altında olmaksızın Sivil Toplum Kuruluşu’ndan hizmet bedeli tahsis etme ve bu bedeli dilediği zamanda güncellemek ve değiştirmek hakkını saklı tutar.

  1. Malın alıcı tarafından reddedilmesi durumunda keyfiyet yine aynı 3 (üç) iş günlük süre içerisinde alıcı tarafından ve online ya da fiziksel platformlar üzerinden BBS ve Satıcıya bildirilir. 
  2. Alıcı, ret bildirimini takip eden 2 (iki) iş günü zarfında malı satıcıya göndermek ve gönderiye dair posta bilgilerini de aynı süre zarfında web sitesi veya mobil uygulama üzerinden BBS ve Satıcıya bildirmek ile yükümlüdür. Bu süreçte oluşabilecek tüm gönderim ücretleri, satıcı ile aksi anlaşılmadığı surette alıcıya aittir. İşbu süreye riayet edilmemesi durumunda ret geçersiz kabul edilir ve satıştan elde edilen gelirlerin satıcı ve ilgili vakıflara iletilmesi safahatına geçilir. Malın 2 (iki) iş günlük süreye riayet edilerek satıcıya iade edilmesi ve iade posta bilgilerinin sisteme işlenmesini takip eden çalışma haftası içerisinde satış bedeli ödeme sağlayıcısı kurum tarafından kendi komisyonu kesildikten sonra alıcıya iade edilecektir. 
 1. Satış Konusunun hizmet/deneyim olması durumunda;
  1. Taraflar satış bedelinin tahsilinin ardından, satıcının belirteceği yer ve zamanda salt ve münhasıran kendi iradelerine bağlı olarak gerekirse bir araya gelir ve hizmet/deneyim sunumunu gerçekleştirirler.
  2. Satıcının belirttiği yer ve zamana uyacak şekilde ilgili hizmeti/deneyimi almak tamamen alıcının sorumluluğundadır. Alıcı, herhangi bir sebepten satıcının teklif ettiği yer ve zamanda hizmet/deneyimi almak için bulunamaz ise, alıcı ödeme iadesini hakkı olmadığını kabul eder. Böyle bir durumda, başka bir zamanda hizmeti/deneyimi sağlamak tamamen satıcının inisiyatifindedir.
  3. Alıcı, almış olduğu hizmetin ve deneyimin kalitesiyle ilgili BBS’in herhangi bir yükümlülüğü olmadığını bildiğini kabul eder. BBS; proje geliştirme ve yönetme, tasarım, tanıtım, stok yönetimi ve operasyon, kullanıcı destek hizmeti vb. ihtiyaç duyduğu giderlerin karşılanabilmesi adına kullanıcıdan herhangi bir surette onay almak yahut kullanıcıya bilgi vermek mükellefiyeti altında olmaksızın Sivil Toplum Kuruluşu’ndan hizmet bedeli tahsis etme ve bu bedeli dilediği zamanda güncellemek ve değiştirmek hakkını saklı tutar.
  1. Hizmetin hiç gerçekleşmemesi durumunda alıcı, 14 gün içerisinde durumu BBS’e bildirmekle mükelleftir. Böyle bir bildirimin vukuunda BBS, durumu kendi takdiri doğrultusunda değerlendirecek ve işlemin iptal edilerek alıcıya iadesi konularında bağımsız olarak bir hükme varacaktır. Alıcı ve Satıcı böyle bir durumda BBS tarafından varılacak kararı peşinen ve kesin olarak kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.
 1. Satış Konusunun direkt bağış olması durumunda; alıcı, tek seferlik ya da düzenli olarak ödemeye kadar verdiği tutarın seçilen Sivil Toplum Kuruluşu’na aktarılacağını, BBS’in anlaşmalı olduğu kurumlarla değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu, anlaşmalı olduğu kurumda bir değişiklik olması halinde, BBS’in kendi insiyatifiyle düzenli bağış talimatını iptal edebileceğini bilir ve kabul eder. 
 2. Satış Konusunun BBS üyeliği veya BBS markalı içerikler olması durumunda; alıcı, ödemesinin BBS’e aktarılacağını bilir ve kabul eder.

4.2 Kullanıcılar, Ödeme Sistemi’nden ve BBS hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumludurlar.

4.3 Websitesi ve platformlar üzerinde hesap açan ve platforma girişi ve dahi bu bağlamda hizmet alımını sağlayacak olan kullanıcı adı ve şifreyi elde eden tüm kullanıcılar, işbu işleyişi ve kullanıcı sözleşmesinin muhteviyatındaki tüm hükümleri eksiksiz olarak kabul etmiş sayılırlar.

4.4 İşbu Sözleşmede tanımlanan Ödeme Sağlayıcı Sistemi’nin işleyişini sağlamak amacıyla Satıcı, satışı için verdiği ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin Alıcı’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, BBS’i ve BBS’in beraber çalıştığı ödeme servisi şirketini temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Satıcının temsilcisi sıfatıyla BBS’e yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. 

Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde BBS, Sözleşmeyi feshetme ve Satıcının üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

 • BBS’NİN AKDİ SIFATI
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Kaynak Geliştirme Yöneticisi sıfatına haiz olan BBS; Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. 
 • Taraflar, BBS’in kullanıcılara internet ve mağazalar üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkânı sunan bir satış platformu olduğunu ve BBS’in platformda listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi olmadığını kabul ve beyan ederler.
 • MAL VE/VEYA HİZMETLER VE GİVİN’İN HAK VE SORUMLULUĞU
 • Kullanıcılar, 
 • Satış veya satış projesine konu edilecek olan mal ve/veya hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, yasalara uygunluğu ve güvenilirliğinden şahsen sorumlu olup tüm bu hususlarda BBS’in herhangi bir mesuliyeti yahut mal veya hizmetlerin belirle özelliklere sahip olduğunu takip ve kontrol etmek yükümlülüğünü olmadığını,

ve 

 • Malların ya da hizmetlerin belirli özelliklere sahip olmaması yahut hizmetin gereği gibi ya da kısmen veya tamamen ifa edilip edilmemesi veyahut mal ve hizmetlerin sunumu nedeniyle kullanıcıların yahut üçüncü kişilerin görebileceği zararlar sebebiyle BBS’i herhangi bir biçimde sorumlu tutmayacaklarını ve bu husustaki maddi, manevi, müspet ve menfi olanlar başta olmak üzere her neviden zarar, ziyan ve tazminat talep haklarından peşinen feragat ettiklerini kabul ve beyan ederler.
 • Taraflar, Satışa konu mal ve/veya hizmetlerin Platform üzerinde sunumunun BBS tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ve sunumun başlamasından önce yahut sonra herhangi bir zamanda reddedilebileceğini ve sunumun kısmen ya da tamamen sona erdirilebileceğini yahut sunumun Platform ve/veya sosyal medya kanalları üzerinde bulunduğu yerin kullanıcılara haber verilmeksizin ve tamamen BBS’in takdiri ile değiştirilebileceğini peşinen kabul ederler.
 • BBS, Uygulamada sunulan hizmetleri, ürün ve içerikleri her zaman kontrol etme, kontrolden geçirerek yayınlama, içeriği uygunsuz gördüğü durumlarda yayınlamama, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir. BBS, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
 • Bu başlık altında yahut sözleşmenin genelinde gösterilen ve BBS tarafından icrası mümkün eylemlerin icra edilmemesi yahut geç icra etmesi, BBS’in ilgili eylemi icradan feragat ettiği biçiminde yorumlanmayacaktır.
 • Taraflar, özellikle işbu sözleşmenin 6.2. ve 6.3 maddesinde gösterilenler ile sözleşmenin genelinde işaret edilen ve BBS tarafından icrası mümkün eylemlerin gerçekleştirilmesinin kullanıcılara herhangi bir isim altında tazminat ya da sair ödenti talep etmek hakkını sağlamayacağını kabul ve beyan ederler.
 • BBS'in işbu Sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu Sözleşme tahtında ve zarara yol açan olay tarihi itibariyle BBS'in zarara uğrayan kullanıcılardan tahsil etmiş olduğu ücretler toplamı ile sınırlıdır. • BAĞIŞ VE BBS HİZMET ÜCRETİ
  1. Kullanıcılar, Satış veyahut Satış Projesi öncesinde Satıcının takdir edeceği ancak kimi koşullarda BBS tarafından değiştirilebilecek şekilde, yine de BBS’in anlaşmalı olduğu bir  kuruma “bağış sıfatıyla” ve BBS’in ilişkide olduğu Ödeme Sağlayıcısı Şirket aracılığı ile aktarılacağını peşinen kabul ederler.
 • HAK VE MÜKELLEFİYETLER
 • GENEL OLARAK
 • Bir tüzel kişiliği temsilen Uygulamaya üye olan gerçek kişiler, ilgili tüzel kişilik namına hareket etmeye yetkili olduklarını gösterir belgeleri ivedilikle ibraz etmek ve yetkilerinin ortadan kalkması durumunda keyfiyeti derhal BBS’e iletmekle mükelleftir. BBS, yetkiye dair belgenin ibrazına kadar üyeliği asıya alabileceği gibi, ortadan kalkan yetki nedeniyle duçar olabileceği her neviden zararı ve mahkeme kararları mucibince ödemekle mükellef kılınacağı tüm tazminat, mahkeme masraflar ve avukatlık ücretlerini yetkisiz işlem gerçekleştiren gerçek kişiden talep etmek hakkını saklı tutar.
 • Kullanıcılar, BBS'in Uygulama aracılığıyla Kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimin süresini ve içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları mevzuatın öngördüğü sürelere uygun olarak ve her halükârda en az 6 (altı) ay boyunca tutabileceğini, saklayabileceğini ve gerektiğinde yasaların ve/veya mahkeme kararlarının yahut idari makamların emirleri doğrultusunda ilgililerle paylaşabileceğini peşinen kabul ederler.
 • Kullanıcılar, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya Uygulama üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak, BBS'e yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya dava dairesinde BBS'in sorumlu tutulamayacağını ve her halükârda BBS'in ihtiyaç duyacağı her neviden bilgi ve belgeyi ivedilikle temin etmeyi kabul etmektedir. 
 • Kullanıcılar, işbu akde yahut Uygulamadan faydalanmaları sırasında icra edecekleri ve herhangi bir nedenle teamül ve/veya mevzuatlara aykırılık teşkil eden eylemleri nedeniyle, BBS, BBS çalışanları ve yöneticileri ile BBS Kullanıcılarının muhatap olabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu başta yargılama giderleri ve avukatlık masrafları olmak üzere tüm masrafları, harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere sarf edilecek bulunan tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, BBS'in ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. BBS, bu maddede gösterilen ve tahakkuk edecek ödentileri, ilgili kullanıcının tahakkuk sonrasında icra edeceği satış faaliyeti neticesinde elde edeceği gelirlerden mahsup etmek hakkını saklı tutar. 

8.2 SATICININ MÜKELLEFİYETLERİ

   1. Satıcı;
 1. Satış veyahut Satış Projesi içerisinde satıştan elde edilecek gelirin “bağış sıfatıyla” BBS tarafından sağlanacak olan kurumlar listesi içeriğinden seçeceği bir ya da birden ziyade kuruma Ödeme Sağlayıcısı Sistemi üzerinden aktarılacağını,
 1. Hizmet sunumu faaliyetlerinin, varsa bağlı bulunduğu meslek örgütü, odalar, birlikler, organizasyonlar ve her neviden sair kurumlar tarafından yapılan düzenlemelere ve aynı şekilde, hizmetin konu olduğu genel meslek mevzuatlarına herhangi bir surette aykırılık teşkil etmediğini ve gereken kurum, kuruluş ve organizasyonların bilgisi ve izni dairesinde hareket etmekte olduğunu,
 1. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelik dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağın ve Alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendisi olacağını ve Alıcının talepleri ile uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, tüketici hukuku uyarınca Uygulamada yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağını,
 1. Ürün ve/veya hizmetleri BBS aracılığı ile satışa arz etmeye yetkili olduğunu, verdiği ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının kendisine ait olduğunu,
 1. Ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunu ve/veya sattığını ve/veya ithal ettiğini, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,
 1. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve tüm görsel, işitsel, dijital, basılı ve sair elektronik ortamdaki tüm içerikleri kullanmaya ve bu içeriklerin Uygulamada yayınlanması konusunda yetkili olduğunu,
 1. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve tüm görsel, işitsel, dijital, basılı ve sair elektronik ortamdaki tüm içeriklerin sosyal medya ve diğer mecralarda paylaşılabileceğini kabul ettiğini,
 1. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın BBS'e sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisarı ücretsiz bir lisans sağladığını,
 1. Ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,
 1. Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını,
 1. Açık artırma benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda BBS tarafından belirlenen kurallara uygun davranmayı,
 1. İşbu Sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiği hallerde, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak BBS tarafından talep edilecek işlemleri yerine getireceğini,
 1. Platformda sunulan hizmetlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırması durumunda, tedarikçisinin Platform üzerinden yaptığı işlemlerden ve sunduğu hizmetlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunu,
 1. Satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya Platform üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak, BBS'e yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada BBS'in sorumlu tutulamayacağını ve BBS'in işbu işlemler esnasında ihtiyaç duyacağı her neviden bilgi ve belgeyi en kısa sürede sağlayacağını,
 1. Listelenen ürün ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunu,
 1. Yasaklı ürün ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamayacağını bildiğini,
 1. Uygulamaya üye olmakla işleyiş ve amaç hakkında tamamen bilgilendirilmiş olduğunu,

kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.2.3 Satıcı, Platformlar üzerinden ya da e-posta aracılığı ile depo hizmetlerine konu ettiği ürünün, konu edilmeyen ürünlerden işbu sözleşmenin sair şartları dairesinde hiçbir farkının olmadığını beyan ile depo hizmetlerine konu edilen ürünün sergilemeden evvel BBS tarafından muhafaza edilmesine, ürün üzerinde BBS tarafından ön görülecek biçimde temizlik ve bakım işlemlerinin yapılmasına, BBS’e depo hizmeti amacıyla teslim ettiği ürünün işbu sözleşme dairesinde üçüncü kişilere sergilenmesine ve keza bu sözleşme dairesinde ürün mülkiyetinin üçüncü kişilere geçmesine peşinen muvafakat eder.

8.2.4 Satıcı, ürünün bakımı, temizliği ve muhafazası sırasında ortaya çıkabilecek kullanılmaz hale gelme de dahil her neviden zarar ve hasar ile vaki olabilecek hırsızlık ve sair suç teşkil eden eylemler nedeniyle BBS’in sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

8.2.4 Satıcı, depo hizmetlerine konu edilen ürünlerin, en az 50 TL edebilecek ürünler olduğunu, bu değerin altında olan ya da satışa uygun nitelikte olmayan ürünlerin bedelsiz bir şekilde BBS’in uygun göreceği şekilde dağıtımının gerçekleştirilebileceğinin, ürünlerin BBS tarafından takdir edilecek şartlarda sergileneceğini, sergilenmesi gerçekleştirilen ürünlerin, ilk sergi gününü takip eden 60 gün içerisinde herhangi bir üçüncü kişi tarafından satın alınmaması durumunda BBS tarafından takdir edilecek biçimlerde ve bedelsiz olarak bağışa konu edilebileceğini ve depolama hizmetine konu edilmesi amacıyla BBS’e teslim ettikleri ürünler üzerinde vaki başta mülkiyet hakkı olmak üzere her neviden haktan, teslim anı itibariyle feragat ettğini kabul ve beyan eder. 

8.2.4 Esnaf ve tacir sıfatını haiz olan Satıcı, ticaret unvanı veya işletme adı veya marka adı bilgileri ile, Vergi Kimlik numarası veya MERSİS numarası ve resmi adres ve telefon numara bilgilerini ibraz etmekle mükelleftir

8.2.5 Bireysel Satıcılar; isim, soy isim, kayıtlı adres ve telefon numara bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdür.

8.3 ALICININ MÜKELLEFİYETLERİ

Alıcı, işbu Sözleşmede yer alan kurallara ve ilgili mevzuata uygun davranacağını ve,

 1. Satın alma işlemlerinde kullandığı ödeme araçlarının kendisine ait olduğunu ve/veya bunları kullanmakta yasal yetkili olduğunu,
 1. Ödeme araçlarının bahse konu işlemleri ifaya ehil nitelikte olduğunu,
 1. Satın aldığı ürünün teslimi ve/veya hizmete ilişkin eylemin ifasını müteakip işbu akdin 4. Maddesinde gösterilen sürelere riayet ederek gerekli kontrolleri gerçekleştireceğini ve ardından herhangi bir itirazı var ise bunu belirtilen süre içerisinde BBS’e bildireceğini,
 1. Normal şartlarda, birey satıcılardan almış olduğu ürünlerde ve hizmet/deneyimlerde iade hakkının olmadığını, iade konusunun belirtilen süre içinde itiraz edilmesi halinde BBS’in inisiyatifinde olduğunu bildiğini,
 1. Mevzubahis onayı müteakip, mal veya hizmet bedelinin BBS ile Satıcı arasında önceden ve müştereken takdir edilmiş şartlar mucibince Satış Projesi’nde gösterilen kuruma “bağış sıfatıyla” aktarılacağını ve kendisinin bu aktarımdan sonra oluşabilecek taleplerini BBS’in karşılamakla yükümlü olmadığını bildiğini,
 1. İlgili kurum lehine esas bağış yapan kişinin Satıcı kişi veya kurum olarak kabul edildiğini ve bu sebeple Bağışı alan kurum tarafından kendi adına herhangi bir resmi bağış belgesi düzenlenmeyeceğini bildiğini,
 1. Uygulamaya üye olmakla işleyiş ve amaç hakkında tamamen bilgilendirilmiş olduğunu,
 1. Vermiş olduğu bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ötürü doğacak her nevi zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu

kabul, beyan ve  taahhüt etmektedir.

 • AKDE AYKIRILIK HALLERİ

Aşağıda maddeler halinde sayılan haller akde aykırılık olarak kabul edilir. Taraflar, akde aykırılığın sayılan hallerle sınırlı olmadığını kabul ve beyan ederler.

 1. Kendisine ait olmayan bir isim soy isim veya mail adresiyle üyelik oluşturulması,
 2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,
 3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
 4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması veya üyeliğin sona ermesine rağmen BBS hizmetlerinin kullanılması,
 5. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,
 6. BBS'in yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,
 7. Spam, talep edilmemiş veya zincirleme e-posta gönderilmesi veya toplu elektronik iletişim yapılması,
 8. BBS'e veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,
 9. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, BBS altyapısına, sistemine zarar verilmesi,
 10. Herhangi bir amaçla Uygulamaya robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
 11. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,
 12. Uygulamanın (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.
 13. BBS markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi/dükkân ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı /dükkan isimlerinin belirlenmesi.
 14. Uygulama üzerinde, Kullanıcıya ait üyelikler ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.
 • KİŞİSEL BİLGİLERİN MUHAFAZASI, İLETİŞİM İZNİ VE GİZLİLİK
 • Kullanıcılar, Uygulamaya üye olurken BBS tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile BBS hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olmayı kabul etmiş sayılırlar. 
 • Kullanıcılar, söz konusu iletişim tercihlerinin BBS’in web sitesi, her türlü mobil uygulaması ve mobil sitesi için de geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  1. Kullanıcılar, söz konusu iletişim bilgilerinin, destek oldukları sivil toplum kuruluşları ile de paylaşılmasını ve bu kurumların da iletişim ağlarına dahil olmayı kabul ederler. 
 •  Kullanıcılar üye kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri web sitesi aracılığıyla durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler.
 • Kullanıcılar, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle, BBS’in, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik ve Çerez Politikasındaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve gerek gördüğü üçüncü kişilere aktarabileceğini ve onlarla dilediği biçimde paylaşabileceğini kabul ederler.
 • Buna göre Kullanıcılar;
 • Uygulamaya üye olma safhası sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu,
 • Uygulamaya üyelik safhasında sağladığı ve/veya daha sonrasında sağlayacağı gerek kendisi gerekse velisi ya da vasisi olduğu ve on sekiz yaşını aşmamış küçükler ile ilgili tüm bilgi ve her neviden kişisel verileri kullanmak, kayıt altına almak ve bu bilgileri gerek BBS ve gerekse sair üçüncü kişilerle paylaşmak konusunda kanunun gerektirdiği her biçimde yetkilendirilmiş olduğunu,
 • Üyeliğin başlatılması sırasında siteye ilettiği cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresinin 29417 Sayı ve 15.07.2015 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi dairesinde “kendisiyle iletişime geçilmesi” amacıyla ve kendisi tarafından verildiğini ve her halükarda kendisine ticari ileti gönderilmesine muvafakat ettiğini,
 • Kendisine veya velisi ya da vasisi olduğu on sekiz yaşını aşmamış küçükler ile ilgili Başta kimlik bilgileri, TC. Kimlik Numarası, ikametgah ve/veya teslimat (fatura) adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP numarası, ziyaret ettiği site bölümlerini, kullandığı yazılım ve donanım tipleri, ziyaret tarihi, ziyaret saati ve benzeri bilgiler olmak üzere siteye bilinçli veya yazılım otomasyonu ile aktardıkları her neviden kişisel yahut sair surette veri ve/veya bilginin BBS tarafından sürekli ve düzenli olarak kayıt altına alınacağını, süresiz olarak arşivleneceğini ve anonim hale getirildikten sonra ticari, istatistiksel veya sair amaçlarla üçüncü kişiler ile paylaşılabileceğini, yukarıda yazılı her neviden veri ve bilginin yasalar ya da Mahkeme kararlarının gereği olarak anonim hale getirilmeksizin de açıklanabileceğini,
 • Bu bağlamdaki her neviden kullanıma 6698 sayılı Kanun kapsamında muvafakatinin olduğunu,

Ve

 • İşbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen gizlilik ve çerez politikasını metnini tamamen okuduklarını ve içeriğini onayladıklarını,

Kabul ve beyan ederler. • FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 • Taraflar, işbu akdin imzasının, maliki yahut hak sahibi bulundukları fikri hakların kısmen yahut tamamen birbirlerine devredilmiş bulunduğu yahut bu haklara dair kullanma ve sair herhangi bir yan hak tanımlandığı veya taraflardan herhangi birine bir patent, marka, know-how veya sair fikri hak ile ilgili lisans veya başka haklar verildiği veya taraflar arasında herhangi bir suretle bir ortaklık ya da bayilik ilişkisi kurulduğu anlamında yorumlanmayacağını kabul ve beyan ederler. 
 • Platformların tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Platformlarda BBS tarafından oluşturulan tüm içerik ile Givin markası ve logosu BBS'e aittir. Kullanıcılar, BBS'in fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
 • BBS’in, işbu sözleşmenin 8.2.1.vii maddesi mucibince aldığı inhisarı olmayan lisans ile ilgili olarak; ücret ödemek ve dava ikame hakları bulunmamaktadır.

 

 • SÖZLEŞMENİN MÜNHASIRLIĞI

İşbu sözleşmenin imza edilmiş olması, her iki tarafın sair üçüncü kişiler ile benzer şart ve konularda sözleşme yapmak hakkına herhangi bir suretle kısıtlama yahut halel getirmez. • GENEL GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

İşbu sözleşme ile Taraflar, karşılıklı olarak müşterilerine ve/veya bir diğer tarafın iş ilişkisi içinde olduğu diğer kurumlara ait olan ve bir tarafın paylaşmış olduğu yazılı, sözlü, manyetik, dijital ortamda vs. her şekilde aktarılan her türlü teklif, fiyatlandırma, grafik tasarım, model, program, bilgisayar yazılımı, kod, teknoloji, algoritma, müşteri ve pazar bilgileri, isim, hedef, strateji, iş ve rekabet planı, fiyat, içerik, pazarlama ve kampanya planları, müşterilerin mevcut ve potansiyel hedef kitle (müşteri, tedarikçi, bayi, v.b.) bilgileri ve hangi ortamda olursa olsun bunları içeren veri tabanları, talep bilgileri, iş planları ve stratejileri, plan, proje, fikir ve taslakları, bilgi, belge, akış planı, organizasyon ve örgüt yapısı ile finansal bilgiler dahil olmak üzere, sözleşme süresince edindiği ve/veya geliştirdiği/geliştirebileceği her türlü hizmet, patent, yazılım, tasarım ve bilginin “Özel Bilgi” statüsünde ve ilgili tarafın mülkiyetinde olduğunu, sözleşmenin sona ermesi durumu da dahil olmak üzere ilgili tarafın mülkiyetinde kalacağını ve hangi şartlarla olursa olsun taraflar arasında gerçekleşebilecek iş ilişkileri dışında başka amaçlarla kullanmamayı, dağıtmamayı, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmamayı, doğrudan ya da dolaylı olarak üçüncü şahıslar için yapılacak benzer işlerde kullanmamayı, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlamayı ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemlerini almayı, “Özel Bilgiler”in sadece projelerde görev alacak olan elemanların bilgisi dahilinde kalması ve bu elemanların işbu Gizlilik ve Çerez Politikası hükümlerine uygun hareket etmesi için gerekli olan her türlü önlemi almayı peşinen kabul ve beyan eder. Bu hükme aykırı davranan taraf, diğer tarafın ve 3.kişilerin zararlarını karşılayacağını taahhüt eder.

İşbu gizlilik hükmü akdin süresi boyunca ve herhangi bir nedenle feshi ya da sona ermesinden itibaren 5 (beş) yıl boyunca geçerlilik arz edecektir.

Mevzuattan doğan mecburiyet halleri ile kesinleşmiş mahkeme kararları işbu maddeden müstesnadır.

 • DEVREDİLMEZLİK

BBS'in kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

 • SÜRE VE FESİH
 • Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edilecektir.
 • Kullanıcının, hesabını silmesi, akdi tek taraflı olarak fesih etmesi olarak kabul edilir.
 • BBS'in işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi halinde, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.
 • BBS, işbu sözleşme ve eklerinin ihlal edilmesi durumunda sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeliği sona erdirebilecektir. Bu durumda Kullanıcı, BBS'in uğradığı/uğrayabileceği her neviden zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmektedir.
 • MÜCBİR NEDENLER
 • Taraflardan herhangi birinin makul kontrolü dışında olan nedenler ile Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi veya yerine getirmede gecikmesi halinde ilgili Taraf söz konusu yükümlülüklerin ifa edilmesinden ya da zamanında ifa edilmesinden sorumlu olmayacaktır.
 • Bu tür durumlar şayet bu Anlaşmanın hükümlerinin ifasını imkânsız hale getiriyorsa bu durumda ilgili Taraf yükümlülükten kurtulmuş olacaktır. Bununla birlikte şayet mücbir sebep hali herhangi bir yükümlülüğün ifasını zorlaştırır ya da daha maliyetli hale getirirse bu durumda ilgili Taraf söz konusu yükümlülüğü yerine getirmekten kurtulmuş olmayacaktır.
 • Bu tür durumların söz konusu olması halinde her bir taraf mücbir sebep halinden haberdar olduğu tarihten itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde karşı tarafa yazılı ihbar gönderecek ve yetkili mercilerinden alınmış belgeyi karşı Tarafa ibraz edecektir.
 • KISMİ GEÇERSİZLİK

Taraflar, işbu sözleşmenin mahkeme kararı mucibince kısmen geçersiz addedilmesinin sözleşmenin kalan hükümlerinin geçerliliğine halel getirmeyeceği ve akdin geçerlilik arz eden hükümler doğrultusunda icrasına devam edileceği hususlarında kesin olarak mutabakata varmışlardır.

 • TADİLLER
 • BBS işbu sözleşme içeriğini, e-mail aracılığıyla veya www.givin.co adresinde güncellenen maddeleri yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.
 • Sözleşme değişiklikleri kullanıcılara e-posta yoluyla bildirilir. Kullanıcılar, kendilerine e-posta ile bilirim yapıldığı gün ve saati takip eden Uygulamaya ilk giriş işlemlerinde yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar. Uygulamaya girişi, ilgili kullanıcıya mahsus kullanıcı adı ve şifrenin Uygulama üzerinde kullanımı yoluyla gerçekleştirilir ve BBS tarafından düzenli olarak kayıt altına alınır.
 • TEBLİGAT ve İLETİŞİM
 • Sözleşmenin imzalanmasından ve uygulanmasından doğabilecek olan her türlü ihtilafta, BBS’in ticari defterleri, belge ve kayıtları HMK'nın 189 ve 193. maddeleri anlamında kesin delil niteliğine sahip kabul edilecektir. Taraflar bu konudaki itiraz haklarından şimdiden feragat eder.
 • Kullanıcıya yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiği e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacaktır. Kullanıcı, herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediği veya sitede güncellemediği takdirde, mevcut e-posta veya fiziksel adresine yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.
 • YETKİ

İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözüm mahalli ISTANBUL (ÇAĞLAYAN) Mahkemeleri ve icra daireleridir.